5/21/12


1.    PERKAITAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DENGAN MATLAMAT SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2003.

Berdasarkan Huraian Matlamat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003, terdapat beberapa matlamat utama yang cuba dicapai dalam pelaksanaan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003, iaitu kurikulum bahasa Melayu ini ditubuhkan bertujuan untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan ini untuk memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian.

Bersesuaian dengan itu, melalui hasil kajian, didapati bahawa pembentukan matlamat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003 sangat dipengaruhi oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Pendek kata, sukatan bahasa Melayu ini dibentuk dengan mengambil kira matlamat daripada matlamat  FPK yang mana terdapat saling perkaitan di antara FPK dengan matlamat sukatan bagi subjek bahasa Melayu tersebut.PERKAITAN FPK DENGAN KURIKULUM SUKATAN BAHASA Melayu SEKOLAH RENDAH 2003

FPK

KURIKULUM SUKATAN BAHASA Melayu SEKOLAH RENDAH 2003

Memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


Melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi,
memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan seharian.


Merujuk jadual di atas, didapati sememangnya Falsafah Pendidikan Guru mempunyai perkaitan dengan matlamat sukatan bahasa Melayu. Hal ini jelas ditunjukkan bahawa dua perkaitan utama di antara Falsafah Pendidikan Guru dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003 saling melengkapi antara satu sama lain. Perkara ini juga membawa kepada usaha-usaha yang terdapat dalam sukatan pembelajaran bahasa Melayu ini untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Guru.

Dalam FPK, pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dari aspek JERI amat dititik beratkan. Hal ini bermakna melalui mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek JERI, maka lahirlah masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara sebagai akibat daripada pengembangan potensi diri individu itu sendiri. Manakala, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003 yang ingin melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa, berkomunikasi, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan seharian, jelas kelihatan menunjukkan perkaitan dengan FPK yang mana melalui pengembangan potensi individu secara menyeluruh dalam aspek JERI, maka lahirlah individu yang ingin dibentuk dalam matlamat Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 2003.

Antara usahanya adalah mata pelajaran Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Menurut Abdullah Hassan, 1996, beliau menjelaskan keperluan untuk menguasai bahasa Melayu dari peringkat awal lagi supaya membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan dalam proses mengembangkan potensi individu, para murid perlu didedahkan dengan penguasaan bahasa Melayu sejak kecil lagi supaya mempermudah kan mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka dalam aspek berkomunikasi dan mempermudah kan mereka dalam proses menimba ilmu kerana untuk menguasai satu-satu ilmu mereka perlu mahir dalam berbahasa. Melalui kemahiran tersebut, barulah murid dapat mempelajari ilmu lain kerana berjaya memahami maksud yang tersurat dan tersirat dalam satu-satu ilmu itu.

Dalam masa yang sama, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah turut memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca, dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penguasaan bahasa Melayu juga perlu menitikberatkan aspek kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa kerana penguasaan yang mendalam dalam aspek kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa dapat melancarkan lagi cara murid untuk berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan kerana melalui penguasaan kemahiran-kemahiran tersebut, murid dapat berkomunikasi dengan mudah dalam proses mencari ilmu dengan lebih berkesan.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu mengandungi perincian dan penjelasan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Merujuk Roselan Baki, 2003, beliau menyatakan bahawa Huraian Sukatan Pelajaran, dimuatkan dengan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sekali lagi penekanan di buat dalam memenuhi matlamat FPK. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu turut menitikberatkan beberapa kecekapan berbahasa dalam kemahiran-kemahiran yang tersenarai dalam KBSR bagi subjek bahasa Melayu supaya melalui penekanan unsur-unsur ini dalam pengajaran bahasa Melayu, ia membolehkan lagi pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu kerana melibatkan aspek-aspek kecekapan berbahasa dan pelbagai kemahiran berbahas yang mana dapat membentuk individu yang seimbang dari aspek JERI melalui pengajaran bahasa Melayu.

Begitu juga dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) yang disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Hal yang demikian menyebabkan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian, senarai kemahiran berbahasa, contoh-contoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan kerana melihat dari aspek kemampuan serta kebolehan murid-murid dalam sekolah tersebut. Tambahan lagi, majoriti murid-murid dalam sekolah jenis kebangsaan sama ada SJKC mahupun SJKT merupakan pelajar bukan Melayu yang mana mereka masuk ke sekolah sedemikian untuk mendalami lagi penguasaan bahasa ibunda mereka. Bagi mereka juga, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua selepas bahasa ibunda mereka. Namun begitu, potensi individu turut berkembang selaras dengan matlamat FPK kerana para murid dapat mendalami lagi pemahaman serta penguasaan terhadap bahasa ibunda mereka di samping memperkukuhkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

Bagi memperkukuhkan lagi usul yang mengatakan terdapat perkaitan di antara Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003 dengan matlamat Falsafah Pendidikan, maka adalah lebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia bagi mencapai matlamat dalam FPK. Berikut merupakan objektif-objektif yang ditekankan setelah murid-murid selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah.
Bagi mencapai matlamat tersebut, beberapa objektif bagi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah rendah 2003 telah dibentuk. Untuk pengetahuan umum, pendidikan di peringkat rendah adalah bertujuan untuk murid menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Di samping itu, penguasaan kemahiran asas berbahasa turut diberi penekanan yang mana merangkumi kemahiran lisan, iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur, seterusnya kemahiran membaca dan menulis dalam penggunaan bahasa pengantar sekolah.

Selain itu, objektif sukatan ini turut menekankan penguasaan asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian serta penguasaan asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. Penguasaan kemahiran belajar, kemahiran berfikir, bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dititikberatkan dalam objektif sukatan pelajaran ini. Dalam sukatan ini juga, murid-murid digalakkan memperoleh ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya kerana melalui usahanya dalam mencari ilmu tambahan, para murid membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri. Hasilnya, murid yang rajin berusaha akan mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap   manusia dan alam sekitar berbanding mereka yang tidak mengambil inisiatif untuk menambah ilmu mereka.

Selanjutnya, objektif Sukatan Pelajaran bahasa Melayu Sekolah Rendah 2003 juga menekankan penguasaan kemahiran saintifik dan teknikal dalam karangan pelajar serta murid-murid diterapkan agar memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional. Penjagaan kesihatan dan kecergasan diri juga dipentingkan yang  mana para murid juga perlu menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti.
Murid-murid juga diminta untuk menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian  ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam, selain meyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia. Dalam masa yang sama, murid-murid diminta untuk mengembangkan bakat dan kreativiti mereka dalam semua bidang. Pembentukan nilai-nilai dan semangat-semangat patriotisme turut diterapkan dalam objektif sukatan bahasa Melayu 2003 ini. Di samping itu, para murid juga disisipkan dengan nilai-nilai murni agar mereka dapat mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.

Selanjutnya, perkaitan lain yang dapat dilihat adalah dari aspek strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah yang mana menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan, dan pemulihan. Perkara ini adalah selaras dengan usaha memenuhi konsep mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, menurut Roselan Baki, 2003, guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid kerana keberkesanan satu-satu pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, berinteraksi dan berfikir.