7/8/11

Laras bahasa dapat dimaksudkan dengan gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi bahasa ataupun jenis bahasa yang ada pada tiap-tiap pengguna bahasa. Sebagai contoh, jenis bahasa yang kita gunakan untuk bertutur berbeza mengikut golongan orang tersebut, misalnya bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan penjual ikan berbeza dengan cara kita berbicara dengan ahli politik.

Selain itu, laras bahasa juga merupakan satu konvensi sosial yang bermaksud sesuatu laras tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu. Dalam hal ini, seseorang individu hendaklah menggunakan laras-laras bahasa yang berbeza-beza bagi setiap situasi yang berlainan tetapi hendaklah mengikut kesesuaiannya.

Selanjutnya, pilihan laras juga amat luas. Jumlah laras bahasa seseorang itu  menggambarkan keseluruhan pengalaman bahasanya dan peranan yang dimainkan oleh individu tersebut dalam masyarakat, iaitu semakin besar jumlah peranannya, maka semakin besarlah jumlah bahasa yang digunakan.

Dalam masa yang sama, gambaran pengalaman bahasa sesuatu masyarakat dapat ditunjukkan dengan jumlah laras yang wujud pada masyarakat tersebut. Hal ini kerana kemunculan laras-laras bahasa selari dengan kewujudan situasi-situasi penggunaan bahasa.

Laras juga berubah selaras dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat seperti teknologi baharu, alat-alat baharu dan bentuk-bentuk politik baharu akan mewujudkan  unsur pembaharuan, iaitu gaya pembincaraan dan pengungkapan yang baharu, yakni laras bahasa baharu.

Menurut Ure dan Ellis(1977), menyatakan yang laras ini merupakan ‘jenis-jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi-situasi yang berlainan’.Manakala pula, mengikut Ferguson(1968) mengatakan bahawa salah satu ukuran bagi menentukan taraf kemajuan ialah menerusi jumlah laras yang wujud dalam bahasa berkenaan.

Selanjutnya, menurut Halliday(1968) juga,laras bahasa didefinisikan sebagai variasi bahasa yang berubah-ubah berdasarkan fungsi. Menurutnya lagi, laras berubah-ubah mengikut situasi. Apabila kita mengamati perlakuan bahasa yang wujud dalam berbagai-bagai konteks, kita akan dapati kelainan dan jenis-jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berlainan.

           Menurut Halliday(1968) pula, laras dapat ditakrifkan sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi dan bersifat boleh berubah-ubah. Manakala, menurut Profesor Asmah Hj. Omar pula mengatakan bahawa laras bahasa ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang penggunaannya.


A.CIRI-CIRI LARAS BAHASA

      Laras bahasa yang berlainan ditentukan oleh dua faktor,iaitu ciri-ciri keperihalan sesuatu peristiwa bahasa dan ciri-ciri linguistik. 

Ciri-ciri yang terdapat dalam faktor keperihalan sesuatu peristiwa.


        Salah satu, ciri yang terdapat dalam faktor ini adalah situasi luaran yang merupakan latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa. Ciri ini meliputi luas meliputi, antara lain, struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menentukan perlakuan anggota masyarakat. 

     Sebagai contoh, situasi istana dan sastera lisan digunakan untuk menghuraikan bahasa Melayu lama. Dalam masa yang sama, penggunaan laras rasmi harus digunakan semasa berada dalam situasi yang formal.   

       Selain itu, ciri yang kedua ialah situasi persekitaran. Dalam ciri ini, aspek-aspek  terlibat secara langsung dalam penggunaan bahasa. Aspek-aspek ini dapat menghasilkan laras-laras yang berbeza. Terdapat empat faktor utama situasi persekitaran, iaitu cara penyampaian, hubungan sosial dan peribadi antara pengguna  bahasa, bahan yang diperkatakan serta fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa.

       Faktor pertama ialah cara penyampaian. Faktor ini merujuk kepada bentuk perhubungan yang digunakan, termasuklah jenis bahasa yang digunakan sebagai contoh, lisan, bertulis, bahasa isyarat dan sebagainya.

        Seterusnya, hubungan sosial dan peribadi antara pengguna bahasa. Terdapat dua aspek yang berkaitan dengan ciri ini. Ciri pertama ialah hubungan yang bersifat peribadi, iaitu antara individu dengan individu lain sebagai salah satu anggota dalam masyarakat. Manakala, ciri yang kedua pula ialah  tidak bersifat peribadi, iaitu hubungan yang jauh jaraknya dan bersifat formal.


        Selain itu, sifat yang ketiga pula ialah bahan yang diperkatakan. Hal ini menjelaskan isi dan kandungan turut membantu dalam menentukan jenis atau laras bahasa  yang digunakan.

     Sifat yang terakhir pula ialah fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa yang menjelaskan bahawa bahasa adalah bahagian utama daripada perlakuan sosial. Dalam masa yang sama, bahasa juga digunakan dalam upacara dan acara masyarakat. Namun terdapat perbezaan dalam bentuk bahasa yang digunakan.
 

Ciri-ciri yang terdapat dalam faktor linguistik.

            Faktor ciri-ciri linguistik merujuk kepada aspek bunyi, aspek perkataan yang digunakan dan aspek  ayat.

         Sifat pertama yang terdapat dalam ciri-ciri linguistik ialah aspek bunyi. Dalam sifat ini, nada suara digunakan untuk membezakan satu laras daripada laras-laras  lain. Dalam kata lain, dalam mengungkapkan bahasa secara lisan, terdapat pelbagai cara bergantung pada apa yang diperkatakan oleh siapa, di mana dan kepada siapa.

          Selain itu, sifat linguistik yang kedua ialah aspek perkataan. Dalam sifat ini, perkataan dapat membezakan laras yang digunakan dengan mudah. Terdapat dua jenis perkataan yang biasanya digunakan dalam aspek perkataan ini, iaitu unsur kolokasi dan perkataan pinjaman.

         Unsur pertama ialah unsur  kolokasi, iaitu merujuk kepada dua perkataan atau lebih dan masing-masing merupakan perkataannya  sendiri tetapi dikaitkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, cincin dan permata merupakan perkataan yang saling berkolokasi antara satu sama lain.

          Seterusnya, unsur yang kedua ialah perkataan pinjaman. Melalui penggunaan perkataan pinjaman juga, laras-laras dapat dikenali. Penggunaan perkataan pinjaman banyak digunakan dalam ilmu-ilmu moden pada masa kini seperti laras fizik yang meminjam perkataan daripada bahasa Yunani.        

      Selanjutnya, ciri-ciri linguistik melibatkan aspek ayat. Aspek ayat yang digunakan untuk membezakan laras-laras dalam bahasa meliputi aspek  binaan ayat, susunan ayat dan panjang pendek sesuatu ayat yang digunakan

         Dari aspek binaan ayat pula, meliputi ayat aktif dan ayat pasif. Manakala dari segi makna, tidak terdapat sebarang  perbezaan yang besar antara ayat aktif dan ayat pasif. Namun penekanan yang diberikan di dalam ayat ialah subjek ayat itu sahaja.

          Dalam masa yang sama, dari segi kepanjangan ayat serta kependekan sesuatu ayat turut dapat memperlihatkan ciri linguistik yang dapat membezakan laras laras dalam bahasa Melayu.

B.JENIS-JENIS LARAS BAHASA.

Laras bahasa biasa

            Laras bahasa biasa ialah laras bahasa yang tidak melibatkan bidang tertentu. Ciri-cirinya ialah tidak terdapat istilah teknikal, digunakan dalam perbualan harian dan kurang menggunkan kata pinjaman serta penggunaan kosa kata serta tatabahasa yang mudah difahami.

             Selain itu, laras ini juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu laras bahasa biasa formal dan laras bahasa biasa tidak formal.

            Laras biasa formal digunakan dalam aktiviti-aktiviti yang formal seperti majlis rasmi, surat rasmi dan sebagainya.


             Laras bahasa biasa yang kedua pula ialah laras bahasa biasa tidak formal. Dalam laras ini, terdapat banyak pengguguran yang dilakukan pada ayat-ayat yang diucapkan, sama ada pengguguran  subjek, prediket atau objek dan bahasa yang digunakan ialah bahasa basahan.Laras bahasa sains

            Laras bahasa sains disampaikan secara formal dan objektif. Segala maklumat yang diberikan adalah fakta, berdasarkan kajian yang telah dibuat.


Laras bahasa ekonomi

          Laras bahasa ini menunjukkan kerapian susunan maklumat. Maklumat yang disampaikan adalah lebih jelas atau eksplisit bermaksud fakta yang diberikan adalah benar-benar berdasarkan bukti dalam bentuk data dan statistik. Laras bahasa undang-undang


         Laras ini melibatkan perundangan. Dalam laras ini juga, teks perundangan mengandungi prinsip undang-undang dan biasanya berbentuk akta yang terbahagi kepada beberapa seksyen dan bahagian.
 Laras bahasa agama

         Ciri-ciri umum yang terdapat dalam laras agama ialah mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab. Selain itu, struktur ayatnya juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab.

         Penggunaan kias ibarat kerap digunakan, topik yang dibincangkan dengan menggunakan laras ini adalah berkaitan dengan agama termasuklah akidah, fiqah dan kisah-kisah Nabi.


Laras bahasa sukan

       Laras bahasa sukan disampaikan secara bersahaja tetapi jelas. Selain menggunakan kata-kata umum yang mudah difahami, pasti diselitkan kosa kata berkaitan dengan sukan atau bidang sukan.

 Laras bahasa sastera(kreatif)

         Laras bahasa kreatif menggunakan bahasa yang menarik dan kreatif sama ada dalm bentuk naratif, deskriptif, preskriptasi, dramatic dan puitis.

         Ciri-ciri bagi laras ini adalah menggunakan bahasa yang tersirat melalui perlambangan dan penyimpangan tatabahasa atau manipulasi. Selain itu, menggunakan kekreatifan dan imaginatif dan mementingkan penyusunan, pengulangan dan pemilihan kata. Bersifat puitis dan hidup.  


Laras bahasa perniagaan/iklan

      Laras ini digunakan dalam iklan, tender, sistem akaun, laporan saham dan sebagainya. Kebanyakan laras ini menggunakan iklan untuk menarik minat orang ramai.

    Bahasa iklan merupakan bahasa pengaruhan dan bertujuan membentuk tanggapan pengguna agar mereka akan membeli barangan yang dijual dengan mereka. Retorik yang digunakan dalam iklan ialah retorik pemujukan.

         Penggunaan banyak kata adjektif dalam iklan dan semua ayat ringkas dan pendek. Selain itu, penggunaan bahasa yang kreatif dan imaginatif. Iklan juga mementingkan penyusunan dan pemilihan kata tetapi tidak mementingkan tatabahasa.

 Laras bahasa akademik

      Laras bahasa ini digunakan dalam bidang ilmiah seperti matematik, geografi, sejarah, politik, pengajian am dan sebagainya.

      Selain itu, laras ini memaparkan ciri-ciri kematangan dan keintelektualan dan menggunakan perkataan yang tepat disebabkan tiada penggunaan perlambangan dan bunga-bunga bahasa. Selanjutnya, laras ini bersifat formal dan objektif.


          Dalam masa yang sama, laras ini juga mempunyai ciri seperti sukar difahami oleh orang biasa ataupun bukan bidangnya dan gemar menggunakan pandangan orang ketiga. Dalam masa yang sama, laras ini juga mengutamakan pemaparan, penghuraian dan perbincangan termasuk nota kaki, nota hujungan dan bibliografi.

Laras bahasa media massa

         Laras ini digunakan dalam penulisan berita ataupun rencana mengenai isu-isu semasa. Rencana ialah karangan mengenai ulasan tentang sesuatu isu semasa dan ciri yang paling penting dalam rencana ini ialah penggunaan kosa kata yang mudah difahami dan terdapat pelbagai idea dalam huraian.

           Manakala, berita pula ialah karangan yang memberi maklumat mengenai sesuatu isu semasa yang dapat menarik perhatian orang ramai. Dalam berita, bentuknya adalah ringkas tetapi kandungan beritanya adalah maksimum dan tidak menitikberatkan gaya serta nahu. Selanjutnya, berita mempunyai ciri yang mudah difahami dan isi-isi penting di dahulukan.

 Laras bahasa baku

          Laras bahasa baku digunakan dalam situasi rasmi, iaitu di tempat-tempat rasmi seperti di bilik darjah, parlimen, studio berita, upcara majlis dan sebagainya.

          Selain itu, bahasa ini tidak mempunyai penutur yang asli, bermaksud tidak ada penutur yang menggunakan laras bahasa baku sebagai bahasa ibunda untuk berhubung dengan ahli keluarga atau rakan-rakan mereka.

            Dalam masa yans sama, laras ini mempunyai cirri-ciri seperti penggunaan perkataan yang tepat dan lengkap dan pemilihan kata yang sesuai, di samping menggunakan sebutan yang betul mengikut ejaan. 


Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi

     Perkembangan tulisan Jawi dipercayai tersebar di Tanah Melayu sejak kedatangan pendakwah dan pedagangan yang beragama Islam ke Tanah Melayu. Kedatangan pendakwah dan pedagang yang beragama Islam ini telah membawa bersama agama baharu kepada Zaman Kesultanan  Melayu.

     Agama ini telah menarik perhatian dan keinginan sultan Melayu untuk memeluk agama tersebut kerana sifat yang ditunjukkan oleh golongan tersebut adalah bersopan santun dan baik hati. 
  
       Pembaharuan yang dibawa oleh golongan pedagang dan pendakwah ini, secara langsung telah membawa sistem tulisan yang baharu yang digunakan unyuk memperdalamkan lagi ilmu keagamaan mereka. Melalui pengislaman sultan Melayu pada zaman tersebut telah mempercepatkan lagi proses perkembangan sistem tulisan Jawi di Tanah Melayu kerana rakyat jelata akan turut memeluk agama yang dianuti oleh sultan mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada pemerintah.

      Abjad tulisan Arab telah  menjadi induk ataupun  pangkal kepada tulisan Jawi Melayu dan abjadnya. Tulisan Jawi dipercayai adalah salah satu daripada “warisan  Dunia Melayu”  yang bersejarah kerana kehadiran tulisan Jawi ke rantau telah menjadi  tanda utama  yang menunjukkan pemisahan Zaman Gelap yang menyelubungi bangsa Melayu ke Zaman Pembaharuan(reformation) sama ada daripada aspek keagamaan mahupun daripada aspek kebudayaan.

     Sebagai contoh, buku sejarah yang bertajuk “Tamadun Islam” hasil karya Ustaz Rumaizuddin. Di dalam buku tersebut, penulis mempercayai bahawa tulisan Jawi mula tersebar di dalam masyarakat  Arab Jahiliah setelah turunnya wahyu Al- Quranul Karim dari Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dalam wahyu tersebut, penulisan tulisan bahasa Arab telah digunakan untuk pertama kalinya.

     Pada awalnya, masyarakat Arab Jahiliah tidak mempunyai sebarang peralatan untuk menulis menyebabkan sistem tulisan tidak berkembang. Mereka lebih cenderung menggunakan akal dan ingatan untuk menghafaz dan menghafal ayat- ayat yang terdapat di dalam Al-Quran.

       Apabila ekonomi dan politik masyarakat Arab telah membangun, segala kelengkapan untuk menulis telah diperolehi dan menyebabkan sistem tulisan mula diperkenalkan. Para pemimpin ataupun khalifah bertindak untuk menghantar mashaf-mashaf Al-Quran dalam bentuk buku ke seluruh pelusuk negara Islam sebagai salah satu teknik untuk mengembang dan menyebarkan sistem tulisan Jawi tersebut.

     Dalam masa yang sama, ajaran Al-Quran juga telah menjadi titik tolak berkembangnya tulisan Jawi dan telah digunakan sebagai bahasa perantaraan sesama mereka. Perleluasan tanah jajahan dan perdagangan masyarakat  Arab mula tersebar di  dunia termasuk Tanah Melayu,  bermula sejak pembangunan politik dan ekonomi negara tersebut.

Hubungan diplomatik antara pedagang Melayu dan pedagang asing Tanah Arab yang terjalin menyebabkan pedagang-pedagang daripada tanah Arab mengeksport barang-barang dagangan mereka ke pelabuhan Tanah Melayu. Secara tidak langsung ajaran agama Islam itu telah tersebar disebabkan terdapat perhubungan persahabatan di antara kalangan pedagang Arab. Sebagai contoh, perkahwinan anak gadis pedagang daripada Tanah Melayu itu sendiri.

     Selain itu, terdapat ramai anak daripada golongan pembesar dan bangsawan yang berkahwin dengan pedagang- pedagang Arab. Bermula pada masa itu, ajaran agama Islam yang berpandukan Al-Quran giat disebarkan kepada masyarakat Melayu.

     Secara tidak langsung, anak-anak muda Melayu dapat mempelajari tulisan Jawi sepertimana yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Setelah agama Islam menjadi agama pegangan orang Melayu, hubungan itu menjadi semakin erat dan orang Arab yang datang bermukim di Alam Melayu bertambah ramai.

      Demikian juga orang Melayu yang pergi menahun di Tanah Arab kerana kebanyakan mereka pergi untuk mengaji agama(Hamdan 1999: 1). Tulisan Melayu Arab atau sekarang ini dikenali sebagai tulisan Jawi telah digunakan sejak kedatangan agama Islam. Disebabkan itu, wujudnya satu tulisan jawi dalam bahasa Melayu yang dijadikan sebagai tulisan perantaraan masyarakat Melayu.

         Bermula pada abad ke 14 Masihi, iaitu sebelum tulisan melayu, tulisan jawi telah lama wujud dan dijadikan sebagai tulisan rasmi masyarakat Melayu.

            Selanjutnya, Kang Keong Seoek pula dalam karangannya mengatakan bahawa sejarah Melayu bermula dengan tulisan Jawi, serentak dengan kelahiran kerajaan-kerajaan Islam silam.

       Pendeta Za’ba merupakan salah satu ikon yang bertugas untuk memberi nafas baharu kepada sistem tulisan Jawi. Beliau telah mengumpulkan perkataan Melayu sejak tahun 1918 bagi tujuan menyusun sebuah kamus besar. Hasilnya pada 1931, Za’ba menulis buku ”Rahsia Tulisan Jawi” untuk warisan masyarakat Melayu. Hal ini membuktikan bahawa beliau berjaya meniup semangat tulisan Jawi dari semasa ke semasa. Akhirnya sebuah buku ”Daftar Ejaan Jawi-Rumi” dapat disusun hasil daripada  perbincangan dengan beberapa rakan-rakannya.


        Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, iaitu Datuk Seri Dr Rais Yatim berkata, tulisan atau skrip Jawi sudah sekian lama berperanan sebagai skrip pentadbiran, keagamaan dan budaya sejak berzaman, khususnya pada Zaman Kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka pada awal abad ke-15.

    Terdapat beberapa peninggalan prasasti dan bahan arkeologi seperti artifak yang membuktikan kewujudan tulisan jawi di Tanah Melayu seperti penemuan  Batu Bersurat Terengganu yang dijumpai di Sungai Tersat, Kuala Berang, Hulu Terengganu.

      Tambahan lagi, peranan tulisan Jawi turut berkembang melalui sejarah tanah air dan Kepulauan Melayu(Nusantara) serta berperanan penting dalam semua urusan pentadbiran, adat istiadat dan perdagangan. Perjanjian penting di antara Raja Melayu dengan pihak berkuasa Portugis, Belanda dan Inggeris kesemuanya tertulis dalam skrip Jawi seperti perjanjian antara Sir Stamford Raffles dengan pihak di Raja Johor, Perjanjian Pangkor 1874 dan Pengisytiharan Merdeka 1957, juga tertulis dalam skrip Jawi.

      Namun, selepas kedatangan orang-orang Eropah ke Tanah Melayu, tulisan Jawi mula digunakan seiring dengan tulisan Rumi. Kemudian, terdapat juga  usaha gigih yang ditunjukkan oleh ahli-ahli bahasa untuk mengetepikan tulisan Jawi dan sekaligus menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi negara.

         Semenjak masa itu, tulisan Jawi mula tergugat kedudukannya sebagai tulisan utama bagi seluruh Kepulauan Melayu terutama Tanah Melayu. Lebih-lebih lagi, setelah pengisytiharan “Akta Bahasa Kebangsaan” pada tahun 1963.

       Sungguhpun itu, akta tersebut tidak melarang secara langsung penggunaan tulisan Jawi, tetapi kesannya amat besar terhadap penggunaan tulisan Jawi dan perkembangannya dari aspek praktis orang-orang Melayu.  Orang Melayu mula meninggalkan tulisan Jawi sehingga pengguna tulisan Jawi semakin berkurangan hinggalah tahun 1984.

         Manakala, pada tahun 1985 pula, Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu telah menyedari kepentingan warisan “Dunia Melayu”, lalu pihak berkenaan mula mewajibkan pelajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah rendah agama. Selepas itu, tulisan Jawi mulai diberi perhatian semula oleh masyarakat Melayu, terutamanya oleh ahli-ahli  bahasa dan persuratan Melayu.
Pengenalan Bahasa Melayu 2 (Sistem Ejaan Jawi dan Linguistik)

         Kemunculan sistem tulisan Jawi sangat terkenal pada zaman dahulu , terutama pada zaman Kesultanan Melayu  sehingga tulisan Jawi dijadikan  bahasa perantaraan dan system tulisan pada zaman itu. Sehinggalah kemunculan  penjajah yang cuba untuk mengganggu kemartabatan sistem tulisan Jawi ini. 

        Begitu juga dengan permulaan zaman linguistik yang dipercayai mula berkembang di Eropah. Sejak itu, ilmu dialektologi telah muncul sebagai satu pendekatan yang disarankan untuk membuktikan teori-teori linguistik tersebut adalah benar. Kini, hasil-hasil penyelidikan dialek sosial merupakan tentangan yang kuat untuk menghurai logik-semantik yang telah wujud tetapi tidak menghiraukan faktor-faktor penggunaan. Turut menyokong, (Carden 1973) lalu memberi cadangan supaya data-data perbezaan dialek yang dihasilkan dalam penyusunan tatabahasa perbandingan harus diterima sebagai pedoman penilaian rumus tatabahasa generatif.

          Begitu juga dengan laras bahasa dan kesantunan berbahasa yang amat penting dalam masyarakat kerana dapat dijadikan sebagai kayu ukur keperibadian yang baik seseorang individu.

Diftong Bahasa Melayu

Terdapat tiga jenis diftong standard dalam bahasa Melayu, iaitu [ay], [aw] dan [oy]. Manakala, dalam otografi bahasa Melayu pula, diftong dilambangkan kepada tiga jenis, iaitu [ai], [au] dan [oi]. Sebagai contoh, perkataan aising, lampau dan boikot.

Dalam perkataan asli bahasa Melayu pula, diftong hanya terdapat pada suku kata kedua atau suku kata akhir bagi suku kata terbuka. Dalam keadaan lain pula, kedudukan diftong [ai] dab [au] boleh berlaku di awal, tengah dan akhir perkataan, manakala diftong [oi] hanya terhad pada suku kata terbuka akhir perkataan sahaja.

Dalam bahasa Melayu lagi, diftong dianggap sebagai satu suku kata yang dilambangkan oleh dua fonem vokal tetapi disebut sebagai satu bunyi. Diftong juga mempunyai puncak kelantangan dan cirri geluncuran dalam membunyikannya, iaitu lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan seperti hendak membunyikan sesuatu vokal, kemudian digeluncurkan kearah membunyikan vokal yang lain.


Penyebaran fonem diftong dalam bahasa Melayu dapat ditunjukkan dalam jadual di bawah. 

Jenis
Kedudukan Diftong
Diftong
Awal
Tengah
Akhir
/ai/
/aising/
/ghairah/
/pandai/
/au/
/aurat/
/daulat/
/kalau/
/oi/
-
/boikot/
/amboi/


Diftong dalam bahasa Melayu disebut dengan bunyi vokal pertamanya lebih nyaring, lebih panjang dan lebih tekanannya daripada bunyi vokal yang kedua.

Selain itu, diftong boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu diftong naik atau diftong turun. Diftong naik adalah diftong yang bunyi vokal keduanya disebut lebih kuat atau nyaring, lebih panjang dan tekanan vokalnya lebih daripada tekanan vokal pertama.

Manakala, diftong turun pula ialah bunyi vokal pertamanya disebut lebih nyaring, lebih panjang dan lebih tekanannya daripada vokal kedua.
Unsur Bunyi Konsonan

Huruf kosonan turut dinamakan huruf mati mengikut bunyi tradisional. Bunyi kosonan terbahagi kepada dua, iaitu mungkin bersuara atau tidak bersuara.

Bunyi konsonan juga turut mempengaruhi bunyi vokal dalam sebutan dan semasa menghasilkan bunyi kosonan ini, udara yang keluar dari paru-paru akan menerima sekatan, sempitan dan geseran, sama ada yang terdapat di bahagian rongga tekak, mulut atau hidung.

 Bunyi konsonan juga terbahagi kepada dua kategori, iaitu konsonan Melayu asli dan konsonan pinjaman. 

a.    Bunyi konsonan Melayu Asli
Terdapat 19 bunyi konsonan Melayu asli,iaitu:

[p]
Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara.
[b]
Konsonan letupan dua bibir bersuara.
[t]
Konsonan letupan gusi tidak bersuara.
[d]
Konsonan letupan gusi bersuara.
[k]
Konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara.
[g]
Konsonan letupan lelangit lembut bersuara.
[?]
Hentian glotis.
Konsonan letusan lelangit keras tidak bersuara.
Konsonan letusan lelangit keras bersuara.
[s]
Konsonan geseran gusi tidak bersuara.
[r]
Konsonan getaran gusi bersuara.
[h]
Konsonan geseran glotis bersuara.
[l]
Konsonan sisian gusi bersuara.
[m]
Konsonan sengau dua bibir bersuara.
[n]
Konsonan sengau gusi bersuara.
Konsonan  sengau lelangit lembut bersuara.
Konsonan sengau gusi – lelangit keras bersuara.
[w]
Separuh vokal dua bibir bersuara.
[j]
Separuh vokal lelangit keras bersuara.


b.    Bunyi  konsonan Melayu pinjaman.
Terdapat lapan bunyi konsonan Melayu pinjaman.

[f]
Konsonan geseran bibir gigi tidak bersuara.
[v]
Konsonan geseran bibir gigi bersuara.
Konsonan geseran gigi tidak bersuara.
Konsonan geseran gigi bersuara.
[z]
Konsonan geseran gusi bersuara.
Konsonan geseran gusi lelangit keras tidak bersuara.
[x]
Hentian geseran lelangit lembut tidak bersuara.
Konsonan geseran lelangit lembut bersuara.


Berikut adalah carta bunyi-bunyi konsonan Melayu asli.

Cara
Penghasilan


bibirr
Gusi
Gusi
Lelangit
Keras
Lelangit
Keras
Lelangit
Lembut
Pita
Suara

Letupan
p   b
t   d


k   g
?
Letusanc   j


Geseran

sh
Getaran

r
Sisian

l
Sengauan
m
n


Separuh
Vokal
w


y